مهدی آدینه

دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت
زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت

چشمم افتاد به چشم تو، ولی خیره نماند
شعله ای بود که لرزید ولی جان نگرفت

 

1401/12/14 11:38 مهدی آدینه


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا