مسجدالاقصی؛ مساله اصلی

شرکت در فراخوان کنگره ملی شعر سردار سربداران