شرط عبور از بحران در بیانات سپهبد قاسم سلیمانی و رهبر انقلاب