شرط عبور از بحران در بیانات سپهبد قاسم سلیمانی و رهبر انقلاب

شرکت در فراخوان کنگره ملی شعر سردار سربداران