پرونده پویش اجرای پاتوقی سرود #اهل_ما
شامل ۳ مطلب

پرونده پویش اجرای پاتوقی سرود #اهل_ما

نحوه اجرا:
گروه سرودتان را برای اجرای یک کار جدید آماده کنید. فایل های سرود را دانلود و تمرین نمایید. سرود را در محله، بازار، مسجد، مدرسه و... اجرا کنید (سعی کنید محل اجرا شامل یک نماد از شهرتان باشد)، با دوربین و یا موبایل فیلم بگیرید و از طریق سایت بنیاد مکتب حاج قاسم و یا آی دی تلگرام @soleimani_contact برای ما ارسال کنید.

244,245,247
صوت | پویش اجرای پاتوقی سرود #اهل_ما

صوت | پویش اجرای پاتوقی سرود #اهل_ما

نحوه اجرا:
گروه سرودتان را برای اجرای یک کار جدید آماده کنید. فایل های سرود را دانلود و تمرین نمایید. سرود را در محله، بازار، مسجد، مدرسه و... اجرا کنید (سعی کنید محل اجرا شامل یک نماد از شهرتان باشد)، با دوربین و یا موبایل فیلم بگیرید و از طریق سایت بنیاد مکتب حاج قاسم و یا آی دی تلگرام @soleimani_contact برای ما ارسال کنید.

پویش اجرای پاتوقی سرود #اهل_ما

پویش اجرای پاتوقی سرود #اهل_ما

قرار ما از اول تا ۲۰دی ماه

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو