مکتب حاج قاسم در کتاب‌شناسی آثار مربوط به شهید سلیمانی بسیار خوب عمل کرده است

مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس:

مکتب حاج قاسم در کتاب‌شناسی آثار مربوط به شهید سلیمانی بسیار خوب عمل کرده است

مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس اقدامات مکتب حاج قاسم در کتاب‌شناسی آثار مربوط به شهید سلیمانی را بسیار خوب عنوان کرد.

امیر شهریار امینیان با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با تاکید بر‌اینکه باید توجه داشته باشیم هر اثری که در مورد حاج قاسم منتشر شود، مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: چون اشتیاق در این زمینه بسیار زیاد وجود دارد.
مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس گفت: هر کاری که انجام شود باز ابهت حاج قاسم را نمی‌تواند نشان بدهد.
وی اثر سربازنامه را کار خوبی بیان کرد و افزود: این کتاب یک اثر خواندنی است و البته آثار در طول زمان در مورد حاج قاسم قطعا پربارتر می‌شود.وی ماجرای زندگی شهید سلیمانی را بسیار خواندنی عنوان کرد و متذکر شد: زندگی حاج قاسم نشان‌دهنده حب وطن، مردمی بودن، جسارت و شهامت است.
امینیان اقدامات مکتب حاج قاسم در کتاب‌شناسی در مورد آثار مربوط به حاج قاسم را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: مکتب حاج قاسم نشان داده زمینه انجام کارهای بسیار خوبی را می‌تواند فراهم کند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو