تبیین شخصیت شهید سلیمانی شکاف را در جامعه کم می کند

دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور:

تبیین شخصیت شهید سلیمانی شکاف را در جامعه کم می کند

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: شهید سلیمانی نشان داد بر اصول می‌توان ایستاد و به همه اقشار ملت ایران نگاه کرد.

مجید امامی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: پیام بزرگ نظام فرهنگی شهید سلیمانی برای ما فقط جلوه یک قهرمان نظامی نیست، بلکه درک زبان ویژه‌ای است که در ماهیت انقلاب اسلامی وجود دارد و می‌تواند ورای شکاف فرهنگی و اجتماعی ایران عمل کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: این زبان در بین برخی فعالان و دغدغه‌مندان نیست و باید از زبان هویتی شهید سلیمانی بهره گرفت

وی ادامه داد: شهید سلیمانی نشان داد بر اصول می‌توان ایستاد و به همه اقشار ملت ایران نگاه کرد و این الگو نباید تحت تاثیر شکاف سیاسی گم شود.

به گفته امامی، باید برای انسجام جامعه و افزایش حرکت عمومی با الگو گرفتن از حاج قاسم در مورد موضوعات مشترک افراد جامعه بیشتر کار کنیم و تبیین شخصیت شهید سلیمانی می‌تواند شکاف را در جامعه کم کند.

این مسئول افزود: کار مکتب حاج قاسم در واقع تداوم مرام شهید سلیمانی می‌تواند باشد

وی با بیان اينکه علوم اجتماعی ما غالبا ناتوان از تبیین فرهنگ مقاومت است، تصریح کرد: باید با ادبیات جهانی و هم‌گویی حداکثری در مقابل فرهنگ زندگی آمریکایی در مکتب حاج قاسم اقدام کنیم.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو