انجام کارهای پژوهشی عمیق و جدی در مورد شهید سلیمانی

سید حسین شهرستانی:

انجام کارهای پژوهشی عمیق و جدی در مورد شهید سلیمانی

مدیرگروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: کارهای پژوهشی عمیق و جدی در مورد شهید سلیمانی انجام شود.

سید حسین شهرستانی مدیرگروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: با جدیت و تلاش بیشتر باید کارهای مناسب و اصیل درخور شأن شخصیت شهید سلیمانی منتشر شود.
وی ادامه داد: بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی کمک کند تا دیگران بیشتر درباره این شهید عزیزمان سخن گویند.
شهرستانی خاطر نشان کرد: باید در کنار کارهایی همچون زندگی‌نامه شهید سلیمانی، کارهای پژوهشی عمیق و جدی نیز در مورد این شهید عزیزمان انجام شود .

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو