معاون اجرایی رئیس‌جمهور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

صولت مرتضوی‌ از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد.

صولت مرتضوی‌ امروز پنج‌شنبه در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافت.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از آثار موجود در این غرفه دیدن کرد و در جریان متن و تعداد کتاب‌های موجود قرار گرفت.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو