بهره گیری از مکتب شهید سلیمانی در پیشبرد اهداف مختلف کشور

سردار محمدرضاحسنی:

بهره گیری از مکتب شهید سلیمانی در پیشبرد اهداف مختلف کشور

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، تحولات منطقه و جبهه مقاومت تلاش‌های زیادی کرد و می‌توانیم با استفاده از شیوه‌های مکتب شهید سلیمانی کار‌ها را در حوزه‌های مختلف کشور به خوبی پیش ببریم .

سردار محمدرضاحسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین(ع) در بازدید از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم درباره ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی  اظهارکرد: باید بصورت علمی، پژوهشی و تخصصی به مبانی، ویژگی ها،  مولفهها و شاخصههای مکتب شهید سلیمانی بپردازیم.
وی افزود: شهید سلیمانی در  دوران دفاع مقدس ، تحولات منطقه و جبهه مقاومت تلاشهای زیادی کرد و میتوانیم  با استفاده از شیوه‌های مکتب شهید  سلیمانی کارها را  حوزههای مختلف  کشور به خوبی پیش ببریم .

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو