شهید سلیمانی در بین مردم جهان محبوبیت زیادی دارد / شخصیت حاج قاسم در دل‌های مردم جهان حکمرانی می کند

علیرضا قزوه:

شهید سلیمانی در بین مردم جهان محبوبیت زیادی دارد / شخصیت حاج قاسم در دل‌های مردم جهان حکمرانی می کند

شاعر و نویسنده کشورمان گفت: شهید سلیمانی در بین مردم جهان محبوبیت زیادی دارد و شخصیت حاج قاسم دردل‌های مردم جهان حکمرانی می کند.

علیرضا قزوه با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: افتخار داشتم در زمان حیات حاج قاسم سلیمانی قصیده‌ای دروصف شهید عزیزمان سرودم.
وی به اشعاری که در وصف شهید سلیمانی سروده اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی در بین مردم جهان محبوبیت زیادی دارد و شخصیت حاج قاسم در دل‌های مردم جهان حکمرانی می کند.
قزوه خاطر نشان کرد: در آینده  منظومهای در وصف شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر خواهم کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو