شهید سلیمانی یک‌سرمایه ملی

عباس سلیمی نمین:

شهید سلیمانی یک‌سرمایه ملی

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: مکتب شهید سلیمانی به عنوان‌ یک‌ سرمایه ملی باید حفظ شود.

عباس سلیمی نمین با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: کار سختی دارید و باید ابتکار عمل داشته باشید. مکتب شهید سلیمانی به عنوان‌ یک‌سرمایه ملی باید حفظ شود.
وی ادامه داد: باید به جمع آوری اسناد و روایات درباره شهید سلیمانی توجه بیشتری داشته و برای مردم منطقه محصولات بیشتری تولید کنید.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو