محبوبیت شهید سلیمانی در بین مردم افغانستان

محبوبیت شهید سلیمانی در بین مردم افغانستان

فعال حوزه نشر افغانستان گفت:شهید سلیمانی طرفداران زیادی در بین مردم افغانستان دارد.

سید موسی حسینی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم با اشاره به محبوبیت شهید سلیمانی در بین مردم افغانستان اظهار کرد: بنیاد مکتب حاج قاسم باید برای مهاجرین افغان داخل ایران و همچنین مخاطب کشور افعانستان برنامه ریزی داشته باشد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو