برای حاج قاسم باید آثار حساب شده و خلاقانه تولید کنیم

محمدرضا کائینی:

برای حاج قاسم باید آثار حساب شده و خلاقانه تولید کنیم

پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: برای فراگیری مکتب شهید سلیمانی بیشتر تلاش کنید.

محمدرضا کائینی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: آثار منتشر شده درباره حاج قاسم باید خلاقانه و حساب شده و مبتنی بر نیازسنجی مخاطب باشد.
وی تاکید کرد: باید از حاج قاسم که سرمایه ملی کشورمان است به درستی بهره ببریم  و بدین منظور انتشارات مکتب حاج قاسم باید اتاق های فکر تشکیل دهد.
کائینی با بیان اینکه شهید سلیمانی در بین تمامی جریانات سیاسی محبوبیت داشت، افزود: برای فراگیری مکتب شهید سلیمانی بیشتر تلاش شود

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو