گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو