۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۹. حبیب

می‌توانست توی این سن و سال، با یک دست لباس راحتی؛ جلوی تلویزیون روی مبل راحتی بنشیند و در یک دست کنترل تلویزیون و یک دست لیوان آب پرتقال، اخبار گوش کند و زیر لب غر بزند... مویش سپید بود... اما غیرتش نگذاشت. بیرون زد. این همان تصویر است، با بی‌سیمی کنترل منطقه را در دست دارد و با لیوان دمنوشی گلو تازه می‌کند...

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو