گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در نهمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

گزارش تصویری غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در نهمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو