معنويت از زيادت كار نيست بلکه عصاره اخلاق ماست

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو