نبايد ترديد كنيم كه شهدا مثل اوليای الهی دارای اعجازند