نبايد ترديد كنيم كه شهدا مثل اوليای الهی دارای اعجازند

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو