شهادت توأم با شهامت

امام معتقد است که برنامة اسلام از زمان وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. امام شهادت را ارث اولیاء برای بشریت می‌دانند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو