به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان؛

می‌کِشاند عاشقان را عطر فرزند شهید..

شهید حاج قاسم سلیمانی: می‌گویند امام حسین(ع)، وقتی دلشان بـرای پیـامبر تنگ می‌شد به چهره مبارک علی‌اکبر(ع) نگاه می‌کردند و تداعی پیـامبر(ص) را می‌کرد. شما وقتی بعضی از این فرزندان شهدا را می‌بینید، سیمای آنهـا سـیمای پدرشان است، فقط همین باشد، قابل احترام ، بوییدن و بوسیدن است، به‌ راحتـی از کنار آن عبور نکنید، فقط به قبور توجه نکنید، به پـدر و مادرشـان و همـه اینهـا بایـد توجـه کنید.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو