آخرین پیگیری شهید سلیمانی دو ساعت قبل از شهادت درباره چه موضوعی بود؟

آخرین پیگیری شهید سلیمانی دو ساعت قبل از شهادت درباره چه موضوعی بود؟

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو