پوستر موشن

سرداری که جلوتر از سربازان می‌جنگید

سرداری که جلوتر از سربازان می‌جنگید

جلوتر از سربازان بود و هیچگاه به آنان نمی‌گفت بروید، همیشه خود جلو می‌افتاد و به رزمندگان می‌گفت بیایید.

جلوتر از سربازان بود و هیچگاه به آنان نمی‌گفت بروید، همیشه خود جلو می‌افتاد و به رزمندگان می‌گفت بیایید.رزمندگان هیچ گاه جانفشانی های سردار را از یاد نمی برند، همین جانفشانی ها سبب شد تا همیشه پیشقدم و جلودار باشد، حاج قاسم، فرمانده «بیا» بود نه «برو».

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو