نماهنگ

مدیون مردمیم

مدیون مردمیم

هشدارهای حاج قاسم خطاب مسئولان برای فاصله نگرفتن از مردم و عدم تفکیک مذهبی از غیرمذهبی

شهید سلیمانی: ما با مردم کم حرف میزنیم!
خیلی‌ها ممکن است به این حرف من ایراد بگیرند: ما نباید فقط به قشر مذهبی نزدیک به خودمان نگاه کنیم؛ باید مردممان را حفظ کنیم...

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو