نسخه کامل

مستند «پروازِ یک و بیست دقیقه»

مستند «پروازِ یک و بیست دقیقه»

روایت روزهای پایانی حیات دنیایی شهید سلیمانی از زبان خانواده و نزدیکان حاج قاسم.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو