هشدار حاج قاسم

نماهنگ: مدیون مردمیم

نماهنگ: مدیون مردمیم

هشدارهای حاج قاسم خطاب مسئولان برای فاصله نگرفتن از مردم و عدم تفکیک مذهبی از غیرمذهبی

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو