«ارث اولیاء»

شهید حاج قاسم سلیمانی:
همه‌ی عالم از آن خداست.
همه‌ی عالم جلوه‌ی خداست.
همه‌ی عالم روان به سمت خداست.
بعد [ امام خمینی] می‌فرمایند اگر همه‌ی عالم
جلوه‌ی خداست و روان به سمت خداست
پس چه بهتر این برگشتن
اختیاری و انتخابی باشد.
چند نفر توفیق دارند مرگ خودشان را
اختیاری و انتخابی انتخاب کنند؟!

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «ارث اولیاء» را منتشر کرد.

1402/03/08
0
11:44


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس