لوح | الهدف واضح و محدَّد و دقیق

شهید عماد مغنیه: الهدف واضح و محدَّد و دقیق

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس بخشی از بیانات شهید عماد مغنیه، لوح «الهدف واضح و محدَّد و دقیق» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/08/20 10:52 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس