حسین حلاوی

جز درد تو در خانه‌ی دل نیست متاعی
غم بر سر هم ریخته بسیار دگر هیچ…💔

1402/11/14 17:15 حسین حلاوی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس