حسین تابسته

 ماموریت حاج قاسم پس از پذیرش قطعنامه چه بود؟

موشن گرافیک روایت تاریخی از حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس

1402/07/05 14:38 حسین تابسته


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس