«سرباز مکتب»

کتاب «سرباز مکتب» دربارهٔ شخصیتی است که مردم فلسطین او را «شهید قدس»، مردم لبنان او را «شهید مقاومت»، مردم عراق و سوریه او را «سالار شهدای مدافعین حرم»، مردم پاکستان او را «بنیان‌گذار جبههٔ مقاومت»، مردم افغانسـتان او را «قهرمان تاریخی» و مردم ایران او را «سردار آسمانی» و «سردار دل‌ها» می‌نامند.

نویسنده‌ی پاکستانیِ کتاب، برای کسب شناخت نسبت به حاج‌قاسم سلیمانی، پژوهشی را آغاز نموده و ضمن جمع‌آوری مستندات، جست‌وجوگرانه با شخصیت‌های مرتبط با شهید سلیمانی و جبهه‌ی مقاومت به گفت‌وگو نشسته است. هرچند موضوع کتاب، بررسی سرگذشت حاج‌قاسم سلیمانی بوده است ولی دغدغه‌های نویسنده‌ی مسلمان و غیر ایرانی، ناگزیر او را به سمت کنکاش پیرامون جبهه‌ی مقاومت کشانیده و شرحی از سابقه و فراز و فرودهای گروه‌های مقاومت و فرماندهانِ آن به نگارش آورده است. گفت‌وگوهای کتاب جزو مزیت‌های این اثر محسوب می‌شود.

کتاب «سرباز مکتب» نوشتهٔ سیدحسن رضا نقوی و ترجمهٔ سیدعبدالحسین رئیس‌‌السادات است و نشر صاد آن را منتشر کرده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس