«عقل سرخ»

کتاب «عقل سرخ»، یادنامه‌ علوم اجتماعی ایران برای حاج قاسم سلیمانی و جهان پس از شهادتش را شامل می شود.

کتاب «عقل سرخ»، شامل تحلیل ها، مقالات و یادداشت های اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در باب شخصیت و جهان مردی شهید قاسم سلیمانی است. واکنش های جمعی و بازسازی هویت تاریخ ما در تعظیم و سوگ او، آثار دیده و نادیده جنبش نوین مقاومت بر منطقه و جهان، امکان و ضرورت دیداد علوم اجتماعی با جهان پس از شهادت او و ابعاد و احوال ظهور دوباره یک قهرمان و پهلوان در سپهر فرهنگ و سیاست، مضمون اکثر مباحث است.

در حکمت تمثیلی و معنوی ایران و اسلام، سرخی نشانی از پیروزی سپیدی بر سیاهی (خون بر شمشیر) است. عقل سرخ، پیر شهید است که به تیغ عشق، ما را به قله قاف رهنمون، اصالت عالم را صیانت و ظلم و ظالم را رسوا کرده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس