لوح | انتخاب حق

شهید حاج قاسم سلیمانی: ما نباید در انتخاب شخص موردنظر، حُب و بغض‌های شخصی و وابستگی‌های فردی خودمان را در نظر بگیریم. ما باید در صحنه انتخابات حق را بنگریم و کاوش کنیم و هرکس که این معیارها را در درون خودش داشت، انتخاب کنیم.

خرداد ۱۳۸۰؛ کهنوج

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «انتخاب حق» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/12/09 17:41 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس