لوح | بذر طوفان می‌شود درخت آزادی

«بذر طوفان می‌شود درخت آزادی»

«فلتکن بذرة العاصفة شجرة الحرية»

“Let the seed of the storm become the tree freedom”

دانلود یکجا 1402/08/02 17:35 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس