لوح | حیاتی‌ترین مسئله منطقه

رهبر معظم انقلاب: بعضی مطرح میکردند که خب این جبههٔ مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت؛ نشان داده شد که حضور جبههٔ مقاومت در این منطقه جزو حیاتی‌ترین مسائل است؛ روزبه‌روز هم بایست این جبههٔ مقاومت تقویت بشود.

١۴٠٣/٠١/٠١

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب، لوح «حیاتی‌ترین مسئله منطقه» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/02/08 12:09 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس