لوح | شعله کشید عاقبت، آتشِ در فلاخنت

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «شعله کشید، عاقبت آتشِ در فلاخنت» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/09/11 14:33 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس