لوح | شهداء علی طریق القدس (2)

مکتب حاج قاسم، با گرامیداشت فرمانده شهید جبهه مقاومت سردار پرافتخار سپاه اسلام سیدرضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس » را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/18 15:55 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس