لوح | شهداء علی طریق القدس

مکتب حاج قاسم به مناسبت شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام «سیدرضی موسوی»، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/06 19:58 4
1
2
3
4


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس