لوح | فلاخن آتش

بگذار در فلاخنت آتش به جای سنگ
رقص هزار شعله سرکش به جای سنگ

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «فلاخن آتش» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/08/21 17:20 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس