لوح | هرگز نمیرد آنکه مرگی سرخ دارد

مکتب حاج قاسم به یاد شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «هرگز نمیرد آنکه مرگی سرخ دارد» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/15 13:30 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس