لوح | گلزار شد، محل عروج کبوتران

مکتب حاج قاسم به یاد شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «گلزار شد، محل عروج کبوتران» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/14 11:04 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس