«معنویت اجتماعی در مکتب سلیمانی»

کتاب «معنویت اجتماعی در مکتب سلیمانی» در مورد زندگی معنوی سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی است.

این کتاب در ادامه‌ی کتاب پیشین نویسنده، «سلوک در مکتب سلیمانی»، زندگی معنوی سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی را با استفاده از اندیشه‌های امام‌‎خمینی(ره)، استاد شهید مرتضی مطهری و مقام‌معظم‌رهبری مورد پژوهش قرار داده است. موضوع کتاب، شرح حقیقت فطری و غیبیِ انسان است که در حیات معنوی شهید سلیمانی به واقعیت عینی تبدیل شده است. معنویتی که دارای ماهیت انتزاعی و آرمانی محض نبوده است؛ بلکه در زندگی مجاهدانه‌ی آن شهید، ساحاتِ انضمامی و واقع‌گرایانه داشته است و امتداد اجتماعی یافته است.

کتاب «معنویت اجتماعی در مکتب سلیمانی» نوشته محمدجواد رودگر است که توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر منتشر شده است.

 دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس