مهدی بختیاری

تو رفتی و گریه شده کارم
بدون تو دوام نمیارم
به جونِ هر چی مَرده تو دنیا
عموقاسم خیلی دوستت دارم…💔

1401/12/27 12:44 مهدی بختیاری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس