نقاشی شنی | رفیق (14)

شهید حاج قاسم سلیمانی: شهید نصیری یکی از اولیای الهی بود که در جامعه ما قدر و منزلتش مخفی بود.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (14)» را منتشر کرد.

1402/11/08
0
18:09


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس