نقاشی شنی | رفیق (15)

شهید حاج قاسم سلیمانی: شهید شاطری یک الگوی اخلاقی و رفتاری بود و هیچکس به اندازه او تبلیغ مذهب نکرد.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (15)» را منتشر کرد.

1402/11/11
0
15:25


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس