ویدیوکست | فرماندهی امام

شهید حاج قاسم سلیمانی: اولین ویژگی دفاع مقدس ما که کمتر هم به آن پرداخته می شود این است که این دفاع معرف مذهب ما بود، معرف دین ما بود.
خیلی بعید است در دنیا بتوان جنگی را پیدا کرد لشگرکشی را دید.که آن جنگ و آن لشگرکشی بتواند معرف یک مذهب باشد معرف یک دین باشد.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ « فرماندهی امام» را منتشر کرد.

1402/07/08
0
10:55


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس