پرتره| شهید القدس (6)

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، پرتره «شهید القدس» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/12 17:49 2
1
2


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس