برنامه تلویزیونی | راز شهادت (5)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت پنجم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

لوح | انتخاب حق

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «انتخاب حق» را منتشر کرد.

کلیپ‌نوشت | مدیریت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، کلیپ نوشت «مدیریت» را منتشر کرد.

لوح | خطاب به سیاسیون

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «خطاب به سیاسیون» را منتشر کرد.

نقاشی شنی | رفیق (18)

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت سالروز شهادت سردار حسین خرازی، نقاشی شنی «رفیق (18)» را منتشر کرد.

برنامه تلویزیونی | راز شهادت (4)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت چهارم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

لوح | رنگ خدا

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «رنگ خدا» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس