لوح | انتخاب حق

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «انتخاب حق» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس