معاون رئیس‌جمهور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، ضمن بازدید از این غرفه و مشاهده آثار عرضه شده در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم از اقدامات صورت گرفته در این راستا تقدیر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس